Pracownia Architektury Krajobrazu "Mój Dobry Projekt" zajmuje się zagospodarowaniem i aranżacją przestrzeni publicznej, zarówno wpisanej do rejestru zabytków jak i współczesnej, tworzonej na nowo bądź rewaloryzowanej.

Zajmujemy się między innymi projektowaniem:

 • terenów zieleni miejskiej (parków, placów, promenad, błoni, skwerów, itp.);
 • zieleni przy budynkach użyteczności publicznej;
 • placów zabaw;
 • zieleni specjalnej (cmentarze, ogrody pamięci);
 • zieleni w pasach drogowych oraz alei przydrożnych;
 • otoczenia kościołów i miejsc kultu;
 • ZABYTKOWYCH TERENÓW ZIELENI wpisanych do rejestru zabytków oraz pozostających pod opieką konserwatora zabytków.

Tworzymy dokumentację z zakresu:

 • inwentaryzacji dendrologicznych;
 • programów prac pielęgnacyjnych (dla drzewostanu wpisanego do rejestru zabytków);
 • wyliczenia kosztów administracyjnych, związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę (preliminarz opłat);
 • uzgodnień i wniosków dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych (uzgodnienia urzędowe, dotyczące pasów zieleni przydrożnej oraz z konserwatorem zabytków);
 • ekspertyz dendrologicznych i badań stanu zachowania drzew;
 • studiów i analiz przedinwestycyjnych związanych z zielenią;
 • programów funkcjonalno użytkowych związanych z terenami zieleni publicznej;
 • studium i koncepcji programowo - przestrzennych;
 • projektów wykonawczych dotyczących zieleni;
 • projektów rewaloryzacji, konserwacji, rewitalizacji i odnowy założeń parkowych i ogrodowych;
 • zamówień publicznych dotyczących zieleni (SIWZ, SST, STWiOR, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i wykonawczych, projektów przygotowywanych w celu uzyskania dotacji).

Ponadto doradzamy i nadzorujemy:

 • każdy  etap inwestycji związanej z zielenią publiczną (planowanie, projektowanie, przetarg, inwestycja, odbiory, rozliczenie, przeglądy gwarancyjne);
 • prowadzimy nadzór inwestorski i autorski (kontrola przebiegu inwestycji, rozliczenie inwestycji w zakresie zieleni);
 • kontrolujemy firmy utrzymujące zieleń miejską.