• INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE -  specjalizujemy się w wykonywaniu opracowań dendrologicznych oraz projektów gospodarki drzewostanem, szczególnie w trudno dostępnych terenach oraz w stanie bezlistnym.
 • EKSPERTYZY, OPINIE DENDROLOGICZNE, BADANIA STANU DRZEW - czyli szczegółowe opracowania dotyczące konkretnych drzew, obejmującymi wielostopniową ochronę tych roślin (np. pomników przyrody, drzew na terenie wpisanym do rejestru zabytków);

W ekspertyzie bierzemy pod uwagę m.in.:

 • występowanie i metody zwalczania chorób grzybowych (mykologicznych),
 • zakłócenia fizjologii roślin,
 • pasożyty i owady żerujące,
 • zaburzenia statyki drzewa.

Korzystamy między innymi z metody VTA (Visual Tree Assessment). Metoda ta jest szeroko stosowana do badań fitostatycznych w środowisku miejskim w UE i na świecie. Polega na ocenie widocznych symptomów mających wpływ na utratę lub osłabienie stabilności drzewa. Wizualna ocena przeprowadzana jest kompleksowo i brane jest pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na zachwianie statyki drzewa, np.:

 • wady strukturalne,
 • oznaki chorób, w tym grzyby pasożytnicze,
 • rozmiar części drzewa, którego konstrukcja jest osłabiona,
 • zaawansowanie chorób,
 • obecność obiektów narażonych na upadek drzewa,  faza rozwoju – wieku – drzewa,
 • ekspozycja drzewa na wiatr,
 • uszkodzenia systemu korzeniowego.

Na życzenie zamawiającego możemy także wykonać badanie stanu zachowania drzewa za pomocą rezystografu lub tomografii komputerowej.

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW, PROGRAMY PRAC PIELĘGNACYJNYCH NA DRZEWOSTANIE - przygotowujemy szczegółową dokumentację administracyjną dotyczącą wycinki drzew a w tym:

 • szczegółowy opis drzew zdrowych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, kolidujących z inwestycją itp.;
 • wyliczenie kosztów administracyjnych, związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę (preliminarz opłat);
 • planowania i koncepcji nasadzeń zastępczych;
 • uzgodnienia z organami administracyjnymi (w tym również z konserwatorem zabytków